فکر کنم دوازده اردیبهشت بود که اومدیم تفرش. الان هوا از موقع سردتره. با بخاری روشن به استقبال خرداد می‌ریم!