ما هیچ وقت به امروز برنمی‌گردیم پس هر چه را که لازم است بردارید.